REGULAMIN SZKOLEŃ

SOLUDERMA

 

z dnia 1 lutego 2024 r.

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Przepisy niniejszego regulaminu znajdują zastosowanie do wszystkich szkoleń „Soluderma” organizowanych przez INFINITY Natalia Florek z siedzibą w Swarzędzu, NIP: 7772953324, REGON: 301567107, adres korespondencyjny: ul. Słoneczna 9A, 62-020 Swarzędz.

2. Celem usunięcia wszelkich ewentualnych wątpliwości, wskazujemy, iż następujące terminy używane w regulaminie oraz Umowach szkoleniowych oznaczają:

a) Organizator – INFINITY Natalia Florek z siedzibą w Swarzędzu, NIP: 7772953324, REGON: 301567107, adres korespondencyjny: ul. Słoneczna 9A, 62-020 Swarzędz,

b) Klient – osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zgłaszającą Uczestnika do udziału w Szkoleniu oraz zobowiązaną do uiszczenia opłaty za Szkolenie, posiadającą aktywne konto użytkownika w serwisie Soluderma.pl; Klient może być jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia,

c) Uczestnik – osobę fizyczną biorącą udział w Szkoleniu, która wyraziła wolę uczestnictwa w nim poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora lub została skierowana na Szkolenie przez Klienta; Uczestnikiem może być wyłącznie osoba posiadająca stosowne wykształcenie medyczno-kosmetologiczne – tj. w szczególności: lekarz, pielęgniarka, położna, kosmetolog – lub jakakolwiek inna osoba legitymująca się stosowną wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonywania zabiegów estetycznych,

d) Konsument – Klienta będącego, zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego, osobą fizyczną zawierającą z Organizatorem Umowę Szkoleniową niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, przy czym Klient ten jest jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia i nie zgłasza do udziału w Szkoleniu innych Uczestników,

e) Strona – w zależności od użytego kontekstu, Organizatora lub Klienta, łącznie określanych jako „Strony”,

f) Zgłoszenie – czynność polegającą na przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego przy jednoczesnej akceptacji Regulaminu, jak również każdą inną formę zapisu na Szkolenie określoną w §2 pkt 1 Regulaminu,

g) Potwierdzenie Wpisania Uczestnika – wiadomość wysyłaną przez Organizatora do Klienta w formie email lub wiadomości tekstowej (sms) po otrzymaniu płatności potwierdzającą wpisanie Uczestników na listę uczestników Szkolenia,

h) Modelka – pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych wyrażającą zainteresowana wzięciem udziału w Szkoleniu w charakterze modelki na potrzeby zajęć praktycznych, która spełnia warunki określone przez Organizatora w § 7 Regulaminu,

i) Szkolenie – organizowane przez Organizatora szkolenie Soluderma, którego szczegółowe warunki, w tym zakres, miejsce i data przeprowadzenia, cena są zamieszczone każdorazowo na stronie www.soluderma.pl,

j) Umowa Szkoleniowa – umowę zawieraną pomiędzy Klientem a Organizatorem na zasadach określonych w Regulaminie. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami, Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

k) Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 2

Warunki uczestnictwa w Szkoleniu

 

1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu są łącznie:

1) zakup Szkolenia i przesłanie Zgłoszenia poprzez platformę www.soluderma.pl albo zakup Szkolenia telefonicznie pod nr tel. +48 666 520 052,

2) akceptacja Regulaminu oraz

3) uiszczenie opłaty na rzecz Organizatora za udział w wybranym Szkoleniu zgodnie z Regulaminem.

2. Klient dokonując zakupu Szkolenia w jakiejkolwiek formie zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu stanowiącego integralną część zawieranej z Organizatorem Umowy Szkoleniowej. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.soluderma.pl oraz w formie pisemnej w siedzibie Organizatora.

3. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Organizator dokona jego weryfikacji i kolejno prześle (na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta) potwierdzenie jego przyjęcia. Takie potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia jest wiadomością automatyczną i nie stanowi Potwierdzenia Wpisania Uczestnika na listę. Potwierdzenie Wpisania Uczestnika następuje dopiero po otrzymaniu przez Organizatora wpłaty (i stanowi moment zawarcia umowy między Klientem a Organizatorem).

4. Liczba uczestników każdego Szkolenia jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność uiszczenia wpłat na rzecz Organizatora.

5. Zgłoszenia, które nadejdą po wyczerpaniu dostępnej liczby miejsc na dane Szkolenie, będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym Klient zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową lub telefoniczną.

6. Klient zobowiązuje się̨ do wypełnienia Zgłoszenia z należytą starannością, w tym w szczególności do podania poprawnych danych Uczestników.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie Zgłoszenia przez Klienta i ewentualne szkody z tym związane.

8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych podanych przez Klienta, w tym w szczególności wykształcenia Uczestników.

 

§3

Płatności

 

1. Cena Szkolenia każdorazowo zamieszczana jest przy jego opisie na stronie www.soluderma.pl lub na stronie https://www.soluderma.pl/content/9-regulamin-szkolen. Podane kwoty są kwotami brutto.

2. Cena Szkolenia nie obejmuje jakichkolwiek kosztów związanych z dojazdem lub zaspokojeniem osobistych potrzeb Uczestnika, które każdy Uczestnik zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie, w tym w szczególności: kosztów dojazdu, noclegów, wyżywienia, itp.

3. Klient jest zobowiązany do dokonania pełnej płatności za wybrane Szkolenie w terminie 7 dni od dnia dokonania Zgłoszenia, jednakże nie później niż na 7 dni przed terminem Szkolenia. W przypadku, gdy Klient prześle Zgłoszenie na Szkolenie na mniej niż 7 dni przed terminem Szkolenia, a jego udział w Szkoleniu będzie możliwy, termin płatności ustalany jest z Klientem indywidualnie.

4. Płatność dokonywana jest w wybrany przez Klienta sposób, tj.:

a) przelewem bankowym, na podstawie faktury pro-forma otrzymanej drogą elektroniczną (na podany w formularzu rejestracyjnym adres email),

b) on-line za pomocą systemu PAYU dostępnego na portalu www.soluderma.pl,

c) gotówką w kasie w siedzibie Organizatora.

5. Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy i przesłania w formie elektronicznej na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.

6. Dokonanie płatności we wskazanym terminie jest warunkiem niezbędnym dla otrzymania od Organizatora Potwierdzenia Wpisania Uczestnika, tj. zawarcia umowy z Organizatorem.

7. Brak zapłaty pełnej ceny za Szkolenie w wymaganym terminie skutkuje automatyczną anulacją Zgłoszenia.

 

§4

Rezygnacja z udziału w Szkoleniu

 

1. Z uwagi na charakter Szkolenia i w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług zmiana tożsamości Uczestników Szkolenia po dokonaniu Zgłoszenia nie jest możliwa.

2. Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu i otrzymania zwrotu wpłaconych Organizatorowi środków na następujących warunkach:

a. w przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji ze Szkolenia na 21 dni przed datą Szkolenia, Organizator zwróci Klientowi 100 % uiszczonej opłaty,

b. w przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji ze Szkolenia na 14 dni przed datą Szkolenia, Organizator zwróci Klientowi 50 % uiszczonej opłaty,

c. w przypadku, gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji ze Szkolenia na 7 dni przed datą Szkolenia, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

3. W przypadku zgłoszenia do udziału w Szkoleniu kilku Uczestników, Klient zobowiązany jest wyraźnie wskazać, którego Uczestnika dotyczy rezygnacja. Zwrot opłaty dotyczy wyłącznie Uczestnika, którego dotyczy rezygnacja.

4. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi mailowo na adres szkolenia@soluderma.pl.

5. Wykreślenie z listy uczestników Szkolenia danego Uczestnika następuje niezwłocznie po przesłaniu Klientowi potwierdzenia ze strony Organizatora w przedmiocie otrzymania oświadczenia o rezygnacji.

6. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji zgodnie z ust. 4 powyżej) nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty pełnej ceny Szkolenia.

7. Postanowienia ust. 1-6 powyżej nie dotyczą Klientów będących Konsumentami, którzy w przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu bądź nieobecności na Szkoleniu i niepoinformowaniu o tym fakcie Organizatora, są zobowiązani do zapłaty pełnej kwoty faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z udziałem Klienta w Szkoleniu.

§5

Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 

1. Niezależnie od postanowień zawartych w § 4 powyżej, Konsument w każdym przypadku ma prawo do odstąpienia od Umowy Szkoleniowej zawartej z Organizatorem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia rozumianego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, Klient może przesłać drogą mailową na adres szkolenia@soluderma.pl korzystając z formularza znajdującego się na stronie www.soluderma.pl.

3.  W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Organizator niezwłocznie poinformuje Konsumenta o otrzymaniu jego oświadczenia oraz (jeżeli płatność została już dokonana) zwróci należności uiszczone przez Konsumenta na poczet ceny Szkolenia niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia. Zwrot nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność, a w przypadku płatności gotówkowych gotówką do rąk własnych Konsumenta bądź na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.

4. Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy, gdy weźmie udział w Szkoleniu, którego termin przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1.

 

§6

Zmiany terminu i odwołanie Szkolenia

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia bądź jego odwołania, w tym w szczególności w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników Szkolenia przewidzianej przez Organizatora nie później jednak niż na 7 dni przed datą jego rozpoczęcia.

2. .W przypadku odwołania Szkolenia w pierwotnym terminie, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta wskazując jednocześnie (jeśli będzie to możliwe) nowy termin, w którym to Szkolenie się odbędzie. Klient według własnego uznania może wyrazić chęć wzięcia udziału w Szkoleniu w nowym (zmienionym) terminie lub żądać zwrotu uiszczonej opłaty za Szkolenie.

3. Jeśli Klient nie wyrazi chęci wzięcia udziału w Szkoleniu w nowym terminie, Organizator zobowiązuje się zwrócić uiszczone przez Klienta wynagrodzenie za udział w Szkoleniu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora informacji o odmowie chęci skorzystania przez Klienta ze Szkolenia w innym terminie.

4. Odwołanie przez Organizatora Szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni przed datą jego przeprowadzenia jest możliwe wyłącznie z ważnych przyczyn, nieleżących po stronie Organizatora. W takim przypadku Organizator niezwłocznie zwraca opłaty za Szkolenie uiszczone przez Klienta – o ile Strony nie uzgodnią inaczej. Organizator nie jest jednocześnie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów i wydatków poniesionych przez Klienta lub Uczestnika w związku z planowanym udziałem w Szkoleniu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Szkolenia, o czym poinformuje Klienta niezwłocznie. W takim przypadku Klient może zrezygnować z udziału w Szkoleniu za zwrotem uiszczonej opłaty.

6. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji Umowy lub za opóźnienia w wykonaniu Umowy spowodowane siłą wyższą.

 

§7

Udział Modelek w Szkoleniach

 

1. Organizator zapewnia udział w Modelek Szkoleniu na potrzeby zajęć praktycznych.

2. Dokonując Zgłoszenia Klient ma możliwość zaznaczenia opcji, iż Uczestnik przyjedzie na Szkolenie z własną modelką. Organizator dopuści taką Modelkę do udziału w Szkoleniu wyłącznie pod warunkiem, iż Modelka, po zapoznaniu się z przedstawioną jej dokumentacją i po udzieleniu Organizatorowi niezbędnych informacji dotyczących stanu jej zdrowia, wyrazi uprzednią pisemną zgodę na udział w Szkoleniu w takim charakterze na potrzeby zajęć praktycznych i uiści na rzecz Organizatora stosowną opłatę, której wysokość określona została w cenniku i uzależniona jest m.in. od rodzaju Szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do oceny Modelki przez pryzmat stanu jej zdrowia oraz odpowiedniości względem programu przeprowadzanego Szkolenia oraz wyrażenia wiążącego sprzeciwu wobec jej uczestnictwa. Klientowi nie przysługuje odwołanie od decyzji Organizatora.

 

§8

Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Szkolenia, Uczestnicy mogą być zgłaszane Organizatorowi w terminie 7 dni licząc od daty Szkolenia:

a. w formie pisemnej na adres: INFINITY Natalia Florek, ul. Słoneczna 9A, 62-020 Swarzędz, lub

b. w formie korespondencji e-mail na adres: szkolenia@soluderma.pl.

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu wskazanego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia ich otrzymania. W przypadku konieczności wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji, Organizator poinformuje o tym podmiot składający reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.

4. Reklamacja w celu umożliwienia Organizatorowi sprawnego jej rozpatrzenia powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a. oznaczenie Uczestnika lub Klienta – imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,

b. określenie przedmiotu reklamacji,

c. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

 

§9

Prawa autorskie

 

1. Wszelkie treści zawarte w materiałach szkoleniowych udostępnionych Klientowi lub Uczestnikowi Szkolenia, a także prezentacje, pomoce dydaktyczne i program Szkolenia stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Organizatora i nie mogą być udostępniane, przekazywane bądź prezentowane bez jego wyraźnej i uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Na mocy zawartej Umowy Szkoleniowej nie dochodzi do przeniesienia na rzecz Klienta lub Uczestnika jakichkolwiek praw autorskich, ani też ustanowienia na jego rzecz licencji uprawniającej do korzystania z nich.

3. Organizator w ramach Szkolenia przenosi na Uczestnika wyłącznie prawo własności jednego kompletu materiałów szkoleniowych. Uczestnik upoważniony jest do używania otrzymanych materiałów wyłącznie na własne potrzeby, bez prawa dalszego ich udostępniania osobom trzecim.

4. Klient zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy Szkoleniowej, jak również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, nie wykorzystywać materiałów szkoleniowych, programów szkoleniowych, narzędzi, dokumentów, procedur, metodyki a także logotypów i znaków towarowych Organizatora. W szczególności Klient Uczestnik zobowiązuje się:

a. nie wykorzystywać materiałów i programu Szkolenia, a także szaty graficznej przedmiotowych materiałów w celu prowadzenia działalności szkoleniowej we własnym zakresie,

b. nie kopiować, nie utrwalać lub zwielokrotniać materiałów i dokumentów wskazanych w ust. 1, a także szaty graficznej przedmiotowych materiałów i dokumentów jakąkolwiek techniką w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

c. nie wprowadzać do obrotu materiałów i dokumentów wskazanych w ust. 1 oraz nabytych mocą ust. 3;,

d. nie dokonywać tłumaczeń na inne wersje językowe materiałów i dokumentów wskazanych w ust. 1;

e. nie czynić jakichkolwiek zmian w materiałach i dokumentach wskazanych w ust. 1, w szczególności nie usuwać logotypów Organizatora.

5. Filmowanie, nagrywanie, jak również fotografowanie Szkoleń przez Uczestników jest całkowicie zabronione.

 

§10

Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z organizacją Szkoleń jest Organizator.

2. Klient lub Uczestnik może kontaktować się z Organizatorem telefonicznie pod numerem: + 48 666 520 052 lub mailowo: szkolenia@soluderma.pl.

3. Organizator przetwarza dane osobowe Klientów i Uczestników wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (b) RODO) np. dla następujących celów:

a. umożliwienia korzystania z usług szkoleniowych świadczonych przez Organizatora .

b. przeprowadzania i realizacji płatności za Szkolenie,

c. rozpatrywania oraz obsługi składanych reklamacji dotyczących Szkolenia,

d. kontaktu w sprawach związanych ze Szkoleniem,

e. przechowywania danych dla celów archiwalnych.

4. W niektórych sytuacjach Organizator przetwarza dane, gdyż wymaga tego prawo, w szczególności przepisy podatkowe i rachunkowe (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO).

5. Organizator przetwarza dane osobowe Klientów i Uczestników również w wykonaniu jego prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO), w celach:

a. prowadzenia działań marketingowych dotyczących usług i produktów Organizatora (marketing bezpośredni),

b. prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych w związku z Umową,

c. zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Tobie drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu,

d. przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez Organizatora obowiązków wynikających z RODO).

6. Jeśli będzie to konieczne, Organizator przekazuje pozyskane dane osobowe w celu prawidłowego wykonywania Umowy dwóm grupom:

a. osobom upoważnionym przez Organizatora, jego pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

b. podmiotom przetwarzającym, którym Organizator zleca to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemów teleinformatycznych lub udostępniającym Organizatorowi narzędzia teleinformatyczne, firmom kurierskim, operatorom płatności, firmom świadczącym usługi doradcze.

7. Organizator przechowuje dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem Umowy przez czas jej obowiązywania oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale co do zasady nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

8. Dane osobowe, które Organizator przetwarza na podstawie zgody mogą być przetwarzane wyłącznie do momentu jej odwołania.

9. Klient/Uczestnik ma prawo:

a. żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również ich przenoszenia,

b. do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy,

c. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia,

d. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora.

10. Podanie danych osobowych Klienta lub Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi zawarcie Umowy, w tym udział w Szkoleniu.

11. Dane osobowe podane na potrzeby Szkolenia nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

 

§11

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów konsumenckich

 

1. W przypadku wyczerpania procedury reklamacji, o której mowa w § 8 powyżej, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów. Ponadto informacje dostępne są pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

2. W szczególności, Klient będący Konsumentem ma prawo:

a. zwrócić się̨ do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

b. zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Organizatorem;

c. zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.

3. Ponadto, pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową, na której Konsument i przedsiębiorca mają dostęp do kompleksowej obsługi w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4. Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich z Organizatorem jest:

a. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Poznaniu, www.poznan.wiih.gov.pl., z którym można się w tym celu kontaktować pod adresem al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań lub drogą elektroniczną pod adresem adr@poznan.wiih.gov.pl lub też

b. inny właściwy podmiot uprawniony wpisany do Rejestru podmiotów prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (lista pomiotów uprawnionych jest dostępna na stronie http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html, przy czym Klient ma prawo wyboru, do którego z podanych podmiotów do pozasądowego rozstrzygania sporów się zwróci).

5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Klienta będącego Konsumenta, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

6. Organizator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami Organizator ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą.

7. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu wynikającej ze zmiany formy płatności, sposobów i zasad Dostawy, warunków zawierania Umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych Umów, Organizator zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym fakcie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do zawartych Umów oraz Umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.

 

§12

Postanowienia końcowe

 

1. Zgodnie z treścią Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.), Uczestnik, najpóźniej przed rozpoczęciem Szkolenia wyraża pisemną zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego w trakcie Szkolenia w formie zdjęć lub nagrań video, które Organizator może wykorzystywać w swoich materiałach promocyjnych, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w tym w szczególności zamieszczać w Internecie. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże odmowa jej udzielenia uniemożliwi wzięcie udziału w Szkoleniu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Szkoleniu w tym w szczególności (lecz nie wyłącznie) w sytuacji, gdy zachowanie Uczestnika zagraża lub mogłoby zagrażać interesom innych Uczestników, narusza lub mogłoby naruszać dobre imię Organizatora, czy też w sytuacji, gdy Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu. W takim przypadku Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczoną opłatę w pełnej jej wysokości.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się postanowienia powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 14 dni od daty opublikowania ich na stronie internetowej, przy czym zmiany Regulaminu pozostają bez wpływu na Umowy zawarte przed ich wejściem w życie.